Services

Services

Marathi Priest in Dc area,

Marathi wedding, Hindu wedding,

Hindu wedding officiant in dc area,

Hindu wedding Explained in English . 

Homas, Havans:

Ganapathi Homa
Chandika Homa
Navagraha Homa
Gayathri Homa
Swayamvara Parvathi Homa
Lakshmi Kubera Homa
Haridra  Ganapathi Homa
Aghorastra Homa
Sudarshana Homa
Shata Chandi Homa
Santaana Gopalakrishna Homa 
Balaa Tripurasumdari Homa
​Mrurthunjaya HomaDhanvantari Homa 

Poojas

Satyanarayana Pooja
Satya Ganapathi Pooja 
Sarpa shanti Ashlesha Bali Bhagavathi Seva Durga Namaskara Swarna Gowri Vratha Shravana Somavara Vrata/Pooja Mahalakshmi Vratha/Pooja

Samskaras (Sacrament)

16 Samkraras from Naming Ceremony to Wedding Ceremony